Willkommen beim Löschzug Gerlingen                                                    

Einsatzbilder 2011

VU eingeklemmte Person A4 Fahrtrichtung Köln am 29.12.10

Verkehrsunfall  BAB A4 FR Köln

Verkehrsunfall  BAB A4 FR Köln

Verkehrsunfall  BAB A4 FR Köln

Verkehrsunfall  BAB A4 FR Köln

0

1

2

3

PKW-Brand / A45 FR Frankfurt, km 94 am 09.06.11

E26

E26 (2)

E26 (3)

E26 (4)

0

1

2

3

E26 (5)

E26 (6)

E26 (7)

E26 (8)

4

5

6

7

E26 (9)

E26 (10)

E26 (11)

E26 (12)

8

9

10

11

E26 (13)

E26 (14)

E26 (15)

E26 (16)

12

13

14

15

LKW Brand / A4 FR Köln, km 137,5 am 27.06.11

LKWBrand1[1]

LKWBrand2[1]

LKWBrand3[1]

LKWBrand4[1]

0

1

2

3

LKWBrand5[1]

LKWBrand6[1]

LKWBrand7[1]

LKWBrand8[1]

4

5

6

7

LKWBrand9[1]

8

Auslaufende Betriebsstoffe / Im AK Olpe-Süd am 15.07.11

2

1

0

1

Auslaufende Betriebsstoffe / A4 FR Köln am 29.11.11

E50

E50 (2)

E50 (3)

0

1

2

E53 (2)

E53

E53 (3)

E53 (4)

0

1

2

3

E53 (5)

E53 (6)

E53 (7)

E53 (8)

4

5

6

7

E53 (9)

8